ردیف فعالیت تاریخ
۱ تاریخ برگزاری کنگره ۲۳ و ۲۴ خرداد ۱۳۹۸
۲ شروع ارسال مقالات ۱۵ اسفند ۱۳۹۸
۳ پایان مهلت ارسال مقالات ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
۴ تاریخ اعلام نتلایج داوری مقالات ۱۵ خرداد ۱۳۹۸