انتخاب دانشجوی برتر در پژوهش نوروماسکولار

    امروزه سلول درمانی و ژن درمانی به عنوان جدیدترین درمان بیماری عصبی عضلانی مطرح می باشند. تحقیقات زیادی درباره میزان تأثیر سلول درمانی در بیماری عصبی عضلانی انجام شده است. از مدت ها قبل به سلول درمانی در بیماری عصبی