پیام دبیران اجرایی کنگره

جامعه علمی و دانشگاهیان سرمایه بی بدیل یک کشور در تحقق، هدایت و پیشرفت یک جامعه هستند. این مهم خصوصا در حوزه علوم پزشکی برای رقابت، تسلط و  مواجهه موثر در حوزه های مختلف مورد نیاز هستند.  بحران پاندمی کوید ۱۹ تلاش